باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$31M
 • فروش کل $130M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$23M
 • فروش کل $23M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$5.6M
 • فروش کل $54M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$4.5M
 • فروش کل $56M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$4.1M
 • فروش کل $81M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$3.6M
 • فروش کل $47M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $37M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$1.1M
 • فروش کل $41M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1M
 • فروش کل $16M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$887K
 • فروش کل $85M